トップへ
TOP

ĐĂNG KÝ HỌC
Xử lý thông tin cá nhân

Xin vui lòng check vào đồng ý sau khi đã xác nhận.

Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần Next Age(công ty chúng tôi) sẽ thiết lập một chính sách bảo mật ( chính sách này) xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong dịch vụ được cung cấp trên website này (dịch vụ này) như sau.

Điều 1(Thông tin cá nhân)

"Thông tin cá nhân" được định nghĩa trong Luật bảo vệ thông tin cá nhân và là thông tin về các cá nhân đang sống, chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ, v.v. có trong thông tin. có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng mô tả, v.v. và thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể chỉ từ các thông tin liên quan như ngoại hình, dấu vân tay, dữ liệu giọng nói và số giấy chứng nhận bảo hiểm y tế của công ty bảo hiểm (thông tin nhận dạng cá nhân) ..

Điều 2(Phương pháp thu thập thông tin cá nhân )

Chúng tôi có thể hỏi thông tin cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số bằng lái xe,… khi người dùng đăng ký sử dụng. Ngoài ra, có thể thu thập từ thông tin về hồ sơ giao dịch và thanh toán được thực hiện giữa người dùng và đối tác kinh doanh, bao gồm thông tin cá nhân của người dùng, các đối tác kinh doanh của chúng tôi chẳng hạn như (nhà cung cấp thông tin, nhà quảng cáo, điểm đến phân phối quảng cáo, v.v.)

Điều 3(Mục đích thu thập.sử dụng thông tin cá nhân )

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với các mục đích như sau.
1.Cung cấp và vận hành các dịch vụ của chúng tôi
2.Trả lời các câu hỏi từ người dùng (bao gồm xác minh danh tính)
3.Gửi e-mail hướng dẫn về các tính năng mới, cập nhật, chiến dịch, v.v. của dịch vụ bạn đang sử dụng và các dịch vụ khác do công ty chúng tôi cung cấp.
4.Liên hệ với bạn khi cần bảo trì, có các thông báo quan trọng, v.v.
5.Xác định, từ chối sử dụng dịch vụ. đối với những người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc những người có ý định sử dụng dịch vụ cho các mục đích gian lận hoặc không hợp lý
6.Cho phép người dùng xem, thay đổi, xóa và xem trạng thái sử dụng thông tin đăng ký của chính họ.
7.Tính phí sử dụng cho người dùng đối với các dịch vụ trả phí
8.Mục đích ngẫu nhiên cho các mục đích sử dụng trên

Điều 4(Thay đổi mục đích sử dụng )

1.Công ty sẽ chỉ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân khi nhận thấy mục đích sử dụng có liên quan đến thông tin trước đó thay đổi một cách hợp lý.
2.Nếu thay đổi mục đích sử dụng, việc chuyển mục đích sử dụng sẽ được thông báo cho người sử dụng hoặc thông báo trên website này theo phương thức công ty quy định.

Điều 5(Cung cấp thông tin cho bên thứ ba )

1.Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của người dùng, trừ những trường hợp sau. Tuy nhiên, điều này không áp dụng khi được Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật và quy định khác cho phép.
1.Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người mà khó được người đó đồng ý.
2.Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em mà khó có thể được sự đồng ý của người đó.
3.Khi việc hoàn thành các công việc liên quan bị cản trở,công việc cần thiết cho một cơ quan quốc gia hoặc một tổ chức đoàn thể địa phương hoặc người được uỷ quyền để hợp tác thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật với sự đồng ý của chính chủ để thực hiện các công việc .
4.Khi các vấn đề sau đây đã được thông báo trước ngoài ra công ty đã thông báo cho Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
1.Mục đích sử dụng bao gồm cung cấp cho bên thứ ba
2.Các mục dữ liệu được cung cấp cho bên thứ ba
3.Phương tiện hoặc phương thức cung cấp cho bên thứ ba
4.Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của chính chủ
5.Phương pháp tiếp nhận theo yêu cầu của chính chủ.
2. Ngoài các quy định của khoản trên, trong các trường hợp sau, thông tin được cung cấp cho bên thứ ba.
1.Khi công ty chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
2.Khi thông tin cá nhân được cung cấp do kế hoạch kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác
3.Khi thông tin cá nhân được sử dụng chung với một người cụ thể, thực tế, các mục thông tin cá nhân được sử dụng chung, phạm vi những người cùng sử dụng nó và việc sử dụng của những người sử dụng nó. Khi người đó được thông báo trước về mục đích và tên hoặc tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, hoặc người đó được đặt ở trạng thái mà người đó có thể dễ dàng biết được.

Điều 6 (Tiết lộ thông tin cá nhân)

1.Khi được người đó yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiết lộ cho người đó ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu việc tiết lộ thuộc bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi có thể không tiết lộ toàn bộ hoặc một phần của nó, và nếu chúng tôi quyết định không tiết lộ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều đó ngay lập tức. Một khoản phí 1.000 yên sẽ được tính cho mỗi lần tiết lộ thông tin cá nhân.
1.Khi có nguy cơ xâm hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc quyền, lợi ích khác của người đó hoặc người thứ ba.
2.Khi có nguy cơ cản trở đáng kể đến việc thực hiện đúng hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc khi nó vi phạm các luật và quy định khác.
3.Bất chấp các quy định của khoản trên, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin ngoài thông tin cá nhân như thông tin lịch sử và thông tin đặc trưng.

Điều 7 (Sửa và xóa thông tin cá nhân)

1Nếu thông tin cá nhân của người dùng do Công ty nắm giữ là không chính xác, người dùng sẽ chỉnh sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân cho Công ty theo quy trình do Công ty quy định (sau đây gọi là "sửa, v.v."). có thể yêu cầu.
2.Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu từ người dùng và xác định rằng cần phải đáp ứng yêu cầu đó, chúng tôi sẽ chỉnh sửa thông tin cá nhân ngay lập tức.
3.Công ty sẽ thông báo cho người dùng ngay lập tức khi họ thực hiện sửa chữa, v.v. dựa trên các quy định của đoạn trên, hoặc khi quyết định không sửa chữa, v.v.

Điều 8 (Đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân, v.v.)

1.Công ty đình chỉ hoặc xóa việc sử dụng thông tin cá nhân của một người vì thông tin cá nhân được xử lý vượt quá phạm vi của mục đích sử dụng hoặc do thông tin đó được lấy bằng các phương tiện gian lận (tạm ngừng sử dụng), chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra cần thiết mà không chậm trễ.
2.Nếu chúng tôi xác định rằng cần phải đáp ứng yêu cầu dựa trên kết quả khảo sát ở mục trên , chúng tôi sẽ tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân ngay lập tức.
3.Nếu chúng tôi tạm ngừng sử dụng, vv dựa trên các quy định của mục trên, hoặc nếu chúng tôi quyết định không tạm ngừng sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng ngay lập tức.
4.Ngoài hai khoản trên, nếu việc tạm ngừng sử dụng mất một khoản kinh phí lớn hoặc trường hợp không thể tạm dừng sử dụng, và cần có các biện pháp thay thế bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng thì các biện pháp thay thế này sẽ được thực hiện.

Điều 9 (Thay đổi chính sách bảo mật)

1.Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ luật và quy định và các vấn đề khác được quy định trong chính sách này
2.Ngoại trừ công ty có các quy định khác, sau khi thay đổi chính sách bảo mật sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web này.

Điều 10 (tư vấn )

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ:963-1 Katonakajima, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi-ken
Đơn vị:Văn phòng Mirai Academy thuộc nội bộ công ty cổ phần Next Age.
E-mail:mirai-academy@next-age.co

Hết.